3 CHỨC NĂNG

Chức năng bảo tồn - đóng góp vào việc bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái, loài và vốn gen;
Chức năng phát triển - thúc đẩy phát triển kinh tế và nguồn nhân lực văn hóa xã hội và sinh thái bền vững;
Chức năng hỗ trợ - hỗ trợ cho các dự án, giáo dục môi trường, đào tạo, nghiên cứu và giám sát các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững quy mô địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu.