Chất lượng nước biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Liên quan đến sự cố cá chết ở các tỉnh Bắc Trung Bộ vừa qua, ngày 28/4/2016, UBND Thành phố Hội An đã chỉ đạo Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tiến hành lấy mẫu nước tại 07 điểm: Bãi Làng, Bãi Bắc, Hòn Dài, Hục Nhàn, Mũi Đông phía sau Hòn Lao, Hục Thùng Hòn Tai, Bãi Bìm để phân tích chất lượng nước biển. Kết quả phân tích từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung trung bộ: 17 chỉ tiêu gồm pH, TSS (Tổng chất rắn lơ lửng), DO (Oxy hòa tan), NH4N (Amoni), As (Asen), CN (Xianua), Hg (Thủy ngân), Cd (Cadimi), Pb (Chì), Cu (Đồng), Zn (Kẽm), Cr (Crom), Cr6+ (Crom 6), Fe (Sắt), Phenol, Mn (Mangan), PO4 3- (phosphat) cho thấy chất lượng nước biển tại Cù Lao Chàm nằm dưới giới hạn cho phép, đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh, bãi tắm và thể thao dưới nước (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – Bộ Tài nguyên Môi trường, 2015).

 

Hình 1: Cán bộ KBTB lấy mẫu nước

Kết quả phân tích mẫu nước ngày 28/4/2016 so với kết quả phân tích mẫu nước biển ngày 24/4/2016 và kết quả quan trắc thường xuyên của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm trong năm 2013, 2015 cho thấy không có sự biến đổi bất thường nào.

Hình 2: Một số chỉ tiêu cơ bản nước biển trong các năm 2013, 2015, 2016

Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân Thành phố Hội An tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình và thực hiện việc thu thập, phân tích mẫu nước biển như là một giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm các sự cố rủi ro về môi trường.

VP UBND thành phố Hội An